Holy Trinity RC Church

14-51 143rd Street
Whitestone,  NY 11357
Tel: 718-746-7730

https://holytrinityrcparish.org

 

 

 

 

 

 

St. Fidelis Parish

123-06 14th Avenue
College Point, NY 11356
(718) 445-6164

https://www.stfidelischurch.org